Mentorkursus

Certificeret mentor

På ARBEJDSPLADSEN arbejder vi med 5 grene af Mentor.

 • Uddannelsesmentorer
 • Virksomhedsmentorer
 • Sociale mentorer
 • Mentor for børn og unge
 • Integrationsmentorer

 

Begrebet mentor er grundlæggende en funktion, hvor en moden og erfaren person (mentor) i en aftalt oplæringsperiode giver støtte til en mindre erfaren person. Det kan være støtte i forbindelse med karriereudvikling eller det kan være til personer der har behov for støtte for at kunne gennemføre en uddannelse, få job, blive integreret i det danske eller for at kunne mestre sit privatliv.

Flere undersøgelser viser, at mentoring er en af de bedste form for støtte til at kunne udvikle sin karriere, samt for sårbare personer at blive fastholdt i uddannelse, få fodfæste på arbejdsmarkedet, få et dagligdags indblik i hvordan det danske samfund er skruet sammen eller hjælp til at kunne mestre sit privatliv. Derfor er det afgørende at mentorerne bliver klædt godt på til opgaven.

Uddannelsesmentorer

 • Guide /instruktør til studiemiljøet generelt
 • Værdier/kompas/forudsigelig adfærd
 • Finde positiv forandring sammen med den studerende.
 • Studieteknik, lektiehjælp, læringsstile, intelligenser, daglige struktur, orden.
 • Tydeliggørelse af netværkets betydning for den studerende, samt viden om og navigering i dette.
 • Hjælpe eleven videre til at få professionel hjælp, hvis opgaven overstiger mentors faglige kompetence.
 • Fokus på gennemførelse
 • Viden om grænser
 • Anerkendelse
 • Blik for ressourcer og potentialer i forhold til uddannelsesmuligheder.
 • Hjælp til etablering af socialt netværk.
 • Repræsentant for skolens værdier. Mentors eget værdisystem må passe overens med uddannelsesinstitutionens værdigrundlag.

 Virksomhedsmentorer

 • Guide/instruktør til arbejdspladskulturen og arbejdsmarkedet generelt.
 • Mentor er repræsentant for virksomhedens værdier, er kulturbærer, og motivator.
 • Viden om kompetenceafklaring og udvikling af manglende arbejdsmarkedsrettede sociale, personlige, sproglige og faglige kompetencer.
 • Være en respekteret medarbejder, der kan skabe rum og plads trods mentees begrænsninger.
 • Skabe rum for mangfoldighed, være brobygger mellem mentee og kollegerne.
 • Evne til at skabe “den gode historie” om sin mentee.
 • God kommunikator
 • At kunne rose og anerkende mentee for selv små succeser.
 • Fokus på fastholdelse.
 • Viden om grænser.
 • Anerkendelse og rummelighed
 • Repræsentant for virksomhedens værdier og kulturbærer.

 Socialmentorer

 • Skal have viden om relationen som udviklingsredskab.
 • Skal have veludviklet kendskab til egne styrkeområder og sårbarheder og selvindsigt og positive livserfaringer som en væsentlig ballast.
 • Skal have redskaberne til – og fagspecifik viden om – arbejdet med socialt udsatte mennesker.
 • Viden om coaching og kendskab til, hvordan man facilliterer udviklingsprocesser.
 • Skaber motivation i forhold til særligt udsatte målgrupper.
 • Skal have modtaget træning i og teoretisk viden om – anerkendende kommunikation.
 • Faglige redskaber til at finde potentialer og udvikle manglende kompetencer.
 • Faglig og personlig robusthed. Selvmotiverende og tålmodig. Skal kunne tåle langsom progression i arbejdet.
 • Selv være en generelt velfungerende borger.
 • Skal have viden om psykologiske personlighedstyper og deres personlige værdisystemer.
 • Kendskab til mentorrollens muligheder og begrænsninger.

Mentor for børn og unge

 • At bevidstgøre den unge om sine karakterstyrker og hjælp til at bruge disse endnu mere. (Positiv psykologi)
 • At give skolegangen mening og at motivere den unge til at få en uddannelse.
 • At hjælpe den unge til at finde ressourcer i eget netværk.
 • At hjælpe med at knække faglige koder, værdsætte struktur og orden.
 • At give den unge et selvindblik og selvforståelse.
 • At udfordre den vanlige tankegang. Ændre negativ attitude og adfærd.
 • Hjælpe eleven videre til at få professionel hjælp, hvis opgaven overstiger mentors kompetence.
 • Fremmøde og fastholdelse.
 • Dannelse og samfundsnyttig adfærd.
 • Anerkendelse og ros.

Integrationsmentorer

 • Støtte og hjælp i hverdagen
 • Hjælp til at komme i beskæftigelse
 • Hjælp til at overholde aftaler
 • Information om det danske samfund så der kommer en forståelse af samfundet. Herunder normer, værdier og vores demokrati.
 • At give struktur i hverdagen
 • Støtte til praktiske opgaver
 • Hjælp til at forstå post og anden info fra det offentlige.

Varighed 24 timer (2 weekender eller 4 aftner)